Author Topic: Material Heretics Might Not Be Members of the Church  (Read 16721 times)

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« on: July 28, 2014, 05:08:12 AM »
shows one instance in which John Paul II was a material heretic, yet the author of that video still considers him a valid pope because no other, valid pope has judged him a formal heretic.

Yet, according to Fraghi's excellent 1937 Angelicum dissertation, De Membris Ecclesiæ (p. 85 ff.), there is not a consensus among theologians whether material heretics are or are not members of the Church, although Fraghi thinks the opinion that they are not is more probable.


De Haereticis materialibus et notoriis
On material and notorious Heretics
Circa hos haereticos, notorie sed bona fide aberrantes, non una est sententia inter Theologos. Regarding these notorious but bona fide aberrant heretics, there is not a consensus among Theologians.
Alii negant eos esse membra Ecclesiae;¹ alii e contra affirmant, inter quos est etiam Suarez, consequenter ad suum principium generale circa rationem membri Ecclesiae;² alii distinguunt, affirmantes eos in foro interno et iudicio Dei esse membra Ecclesiae, in foro tamen externo et iudicio Ecclesiae praesumi haereticos.³ Some deny they are members of the Church;¹ others, however, affirm they are, and Suarez is also among them, as a result of his general principle regarding the nature of a member of the Church;² others distinguish, affirming them to be members of the Church in the internal forum and by the judgment of God, but in the external forum and by the judgement of the Church they are presumed heretics.³
Nos ut probabiliorem primam sententiam tenemus. We hold the first opinion as more probable.
 • Cf. Aem. Dobsch, De Eccl. Chr., p. 495; Card. Billot, De Eccl. Chr., thes. XI, p. 292.
 • Cf. De Fide, d. IX, s. 1, 13.
 • Cf. Card. Franzelin, De Eccl. Chr., Thes. XXIII, II, 10.

Patres cum loquuntur de haereticis, generatim de formalibus et pertinacibus loqui intendunt; aliquando autem aliquis eorum videtur excusare eos qui bona fide extra Ecclesiam sunt. Ita S. Augustinus de istis loquens habet:¹
Quote
Qui sententiam suam, quamvis falsam atque perversam, nulla pertinaci animositate defendunt, praesertim quam non audacia praesumptionis suae pepererunt, sed a seductis atque in errorem lapsis parentibus acceperunt, quaerunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi. Tales ergo vos nisi esse crederem, nullas fortasse vobis litteras mitterem.
When the Fathers speak of heretics, generally they intend to speak of formal and pertinacious heretics; sometimes, however, some of them are seen to excuse those who bona fide are outside the Church. St. Augustine has spoken of them thus:¹
Quote
Those who maintain their own opinion, however false and perverted, without obstinate ill will, especially those who have not originated their own error by bold presumption, but have received it from parents who had been led astray and had lapsed, those who seek truth with careful industry, ready to be corrected when they have found it, are not to be rated among heretics. Therefore, if I did not believe you to be such, I would probably not send you any letters.
Istis verbis Sanctus Doctor intendit magnam distinctionem ponere inter haereticos formales et haereticos materiales: cum illis non licet communicare; cum istis, seductis et minime pertinacibus, caritatis causa licet. Unde illa expressio potius ad defensionem sui agendi modi tendit, et revera paulo post ipse scribit:²
Quote
Haec praelocutus sum ne quis me existimet impudentius vobis quam prudentius scripta misisse et hoc modo vobiscum de negotio animae vestrae aliquid agere voluisse, quia nostrae communionis non estis.
Aliis verbis S. Augustinus distinguit inter haereticos qui «pertinaci animositate» errorem defendunt, et alios qui «sine animositate» in errore sunt: posteriores inter veros haereticos, id est, inter formales haereticos computandi non sunt, quamvis et isti non sint «nostrae communionis».
By these words the Holy Doctor intends to put a great distinction between formal and material heretics: it is not licit to communicate with the former; with the latter, being seduced and the least pertinacious, it is licit to be charitable. Hence that expression tends more for the defense of his conduct, and, in truth, a little after he writes:²
Quote
I have made this introductory explanation to prevent anyone from thinking that I had written to you too freely or without due prudence, wishing to deal with you about the business of your soul, even though you are not of our communion.
In other words, St. Augustine distinguishes between heretics who defend error "pertinaciously with animosity," and the others who are in error "without animosity:" the latter are not among true heretics, i.e., they are not reputed among formal heretics, although they are not "of our communion."
Sed et Patres multoties docent etiam haereticos materiales versari extra Ecclesiam. Dicunt enim expressis ver- But also the Fathers often teach that even material heretics are turned outside the Church. For they explicitly say
 • Ad Glorium, epist. 43, 1; ML 33, 160. [translation: Augustine, and Wilfrid Parsons. Letters Volume 1. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2008. http://site.ebrary.com/id/10382777. p. 151.]
 • ibid., n. 2. [translation: ibid. p. 183-4.]

bis omnes haereticos, etiam illos qui seducti ab haeresiarchis in eorum congregatiunculas ingressi sint, non pertinere ad corpus Christi mysticum, nullam distinctionem ponentes inter eos qui voluntarie et eos qui bona fide eorum errorum participes sint. that all heretics, even those seduced by heresiarchs who entered into their bad congregations, do not pertain to the mystical body of Christ, putting no distinction between them who voluntarily and them who bona fide participate in their errors.
Ita S. Ireneus narrat Sanctum Polycarpum convertisse «in Ecclesiam Dei multos ex his quos praediximus haereticos»;¹ qui «haeretici» erant illi qui bona fide in errorem inducti fuerant: nam in praefatione de istis haereticis Ireneus dicit eos «inexpertiores» et «subdole» ab haeresiarchis in errorem ductos fuisse;² et deinceps affirmat opus suum perfecisse «ne forte et cum nostro delicto abripiantur quidam quasi oves a lupis».³ Quapropter si Polycarpus multos ex iis «convertit in Ecclesiam Dei», hoc significat eosdem antea in Ecclesia non fuisse. St. Ireneus thus tells us that Saint Polycarp converted "into the Church of God many whom we previously called heretics;"¹ "heretics" were those who bona fide were induced into error: for in the preface on these heretics Ireneus says they were "inexperienced" and "cunningly" conducted into error by the heresiarchs;² and thereafter he maintains that his work is done "lest and with our displeasure some are snatched like sheep by wolves."³ Therefore, if Polycarp «converts into the Church of God» many from the heresiarchs, this means that they were previously not in the Church.
Praxis Ecclesiae conformis est huic sententiae. Cum haeretici accedere volunt ad Ecclesiam, omnes eodem modo recipiuntur, nullo discrimine facto inter haereticos formales et haereticos materiales. The practice of the Church conforms to this opinion. When heretics want to enter the Church, all are received in the same way, no distinction being made between formal and material heretics.
Ita Cornelius Papa, anno 251, recepit in communionem Ecclesiae Maximum, Urbanum, Sidonium aliosque qui hanc professionem fidei fecerunt:⁴
Quote
…nos errorem nostrum confitemur…; imposturam passi sumus; circumventi sumus perfidia et loquacitate captiosa; nam tametsi videbamur quasi quandam communicationem cum schismatico et haeretico homine habuisse, cor tamen no-
Thus Pope Cornelius, in the year 251, received Maximus, Urban, and Sidonius into the communion of the Church, plus others who have mad this profession of faith:⁴
Quote
…we confess our error…; we have suffered imposture; we have been deceived by treachery and captious loquacity; for although we seemed to have held, as it were, a certain communication with a schismatical and heretical man, nevertheless our heart
 • Contra Haeres., III, c. 3, n. 4; MG 7, 582. 853.
 • Ibid., I, 1; MG 7, 438.
 • ibid., I, n. 2; MG 7, 442.
 • Cf. ML 3, 721; Denzinger-Bannwart 44.

Quote
strum semper in Ecclesia fuit…
Ut apparet ex ipsa formula, hi omnes erant haeretici materiales, et tamen eis necesse fait haec professio fidei ut in Ecclesiam a Summo Pontifice reciperentur.
Quote
has always been in the Church…
As is apparent from the formula itself, they all were material heretics, and yet it is necessary for them to make a profession of faith so that they may be received into the Church by the Supreme Pontiff.
Non valet obiectio quam ponunt aliqui dicentes: pueri baptizati in secta haeretica certe membra Ecclesiae sunt, ergo adulti qui bona fide sunt non amittunt hanc qualitatem veri membri, nisi forte per peccatum mortale.² The objection does not hold of those who say: "Children baptized in a heretical sect are certainly members of the Church, thus adults who bona fide do not lose this quality of true members except, perhaps, by mortal sin."¹
Filii acatholicorum utique sunt membra Ecclesiae quia per baptismum inserti sunt in corpus Christi mysticum et membra manent donec obicem contra unitatem Ecclesiae non ponant. Nec necesse es infantes communicent vitae sociali Ecclesiae; etenim nec filii catholicorum realiter communicant, quia incapaces sunt. Children of non-Catholics are certainly members of the Church because they are grafted into the mystical body of Christ by baptism, and they remain members while they do not place an obstacle against the unity of the Church. Nor is it necessary that infants participate in the social life of the Church; for neither do children of Catholics really communicate, because they are incapable.
Adulti vero debent communicare huic vitae sociali Ecclesiae, praesertim per professionem eiusdem fidei a magisterio ecclesiastico propositae; secus non haberetur Adults, however, must participate in this social life of the Church, especially by professing the same faith proposed by the ecclesiastical magisterium; otherwise, he would not have
 • Cf. Ios. Guibert, De Eccl. Christi (1928) n. 187.

unio intellectuum in eundem finem et sic unitas Ecclesiae periret. unity of the intellect in the same end, and so the unity of the Church would perish.
Unde in casu proposito, haereticus adultus, etsi inculpabiliter, revera ponit obicem contra unitatem fidei, et proinde extra Ecclesiam est. Hence, in such a case, an adult heretic, although inculpably, truly places an obstacle against the unity of the faith, and therefore he is outside the Church.
Neque valet quod a quibusdam asseritur: haeretici materiales in foro externo ab Ecclesia praesumuntur et habentur ut haeretici, sed in foro interno et coram Deo manent membra Ecclesiae.¹ Bene notat Ludovicus De San:²
Quote
Hoc dici non potest…; cum enim in iudicio Dei, quod est infallibile, haeretici et schismatici materiales non possint actu esse nisi id quod vere sunt, si ipsi in iudicio Dei essent membra Ecclesiae, sequeretur eos esse vera Ecclesiae membra, quod falsissimum patet esse…
Nor does what some assert hold: "In the external forum, material heretics are presumed and held as heretics by the Church, but in the internal forum before God they remain members of the Church.¹ Ludovicus De San notes well:
Quote
This cannot be said…; for in the judgement of God, which is infallible, material heretics and schismatics cannot in actuality be but what they truly are; if they in the judgement of God be members of the Church, it follows they are true members of the Church, which appears to be most false…
Non negamus etiam haereticum materialem gratiam, quam in baptismo recepit, servare posse, et etiam amissam reparare actu contritionis perfectae, et sic ad salutem pervenire. Haec est alia quaestio: ad salutem—ut diximus—aliquis pervenire potest etiam voto pertinendi ad veram Ecclesiam, quod adest in haeretico materiali. Affirmamus vero talem haereticum non habere condiciones veri membri et proinde etiam inculpabiliter non pertinere actu ad Ecclesiam Christi. We also do not deny a material heretic grace, which he receives in baptism, can keep, and even repair what is lost by an act of perfect contrition, and so to attain salvation. This is another question: someone can attain salvation—as we said—even by the desire of belonging to the true Church, who is in material heresy. We in fact affirm that such a heretic does not have the conditions of a true member and therefore also inculpably does not belong in actuality to the Church of Christ.
 • Cf. Card. Franzelin, De Eccl. Chr., Thes. XXIII, II, 10.
 • De Eccl. et Romano Pontif., n. 359.

If you would like to improve the translation or make corrections, please do so here.

Offline Sbyvl36

 • Reichsführer of the SD Grammar Gestapo. Holy Roman Emperor in exile.
 • St. Joseph's Workbench
 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 1681
 • Thanked: 31 times
 • Reichsführer of the Friendly Forum Fascists.
  • Sbyvl's Blog
 • Religion: Self-absorbed Promethean Neo-Pelagian
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #1 on: July 29, 2014, 08:04:29 PM »
This is very interesting.  Thank you for sharing!
My blog: sbyvl.wordpress.com

"Hold firmly that our faith is identical with that of the ancients. Deny this, and you dissolve the unity of the Church."
--St. Thomas Aquinas

"Neither the true faith nor eternal salvation is to be found outside the Holy Catholic Church."
--Pope Pius IX

“That the Conciliar Church is a schismatic Church, because it breaks with the Catholic Church that has always been. It has its new dogmas, its new priesthood, its new institutions, its new worship, all already condemned by the Church in many a document, official and definitive."
--Archbishop Lefebvre

Heliocentricism is idiocy.
 

Offline Gardener

 • St. Joseph's Workbench
 • Hauptmann
 • ****
 • Posts: 9466
 • Thanked: 7779 times
 • Religion: Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #2 on: July 29, 2014, 08:15:37 PM »
I believe he is using the terms in a very specific way which is not necessarily how the OP is interpreting them.

I'd be interested in LouisIX's thoughts, as the OP's opening and the actual text seem to go a little passed each other.
The Modern Attack will not tolerate us. It will attempt to
destroy us. Nor can we tolerate it. We must attempt to destroy it as being the fully equipped and ardent enemy of the Truth by which men live. The duel is to the death.” - Hilaire Belloc, The Great Heresies
 

Offline FatherCekada

 • Vizekorporal
 • **
 • Posts: 240
 • Thanked: 54 times
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #3 on: August 01, 2014, 05:22:18 PM »
Very interesting and helpful source. I'd never come across it.

Here is Van Noort on the same topic; he throws some additional light on the theological reasoning behind the position.

------------------------------------

"b. Public heretics (and a fortiori, apostates) are not members of the Church. They are not members because they separate themselves from the unity of Catholic faith and from the external profession of that faith. Obviously, therefore, they lack one of the three factors – baptism, profession of the same faith, union with the hierarchy – pointed out by Pius XII as requisite for membership in the Church (see above, p. 238). The same pontiff has explicitly pointed out that, unlike other sins, heresy, schism, and apostasy automatically sever a man from the Church. “For not every sin, however grave and enormous it be, is such as to sever a man automatically from the Body of the Church, as does schism or heresy or apostasy (MCC 30; italics ours).”

"By the term public heretics at this point we mean all who externally deny a truth (for example Mary’s Divine Maternity), or several truths of divine and Catholic faith, regardless of whether the one denying does so ignorantly and innocently (a merely material heretic), or willfully and guiltily (a formal heretic). It is certain that public, formal heretics are severed from Church membership. It is the more common opinion that public, material heretics are likewise excluded from membership. Theological reasoning for this opinion is quite strong: if public material heretics remained members of the Church, the visibility and unity of Christ’s Church would perish. If these purely material heretics were considered members of the Catholic Church in the strict sense of the term, how would one ever locate the “Catholic Church?” How would the Church be one body? How would it profess one faith? Where would be its visibility? Where its unity? For these and other reasons we find it difficult to see any intrinsic probability to the opinion which would allow for public heretics, in good faith, remaining members of the Church." (Dogmatic Theology 2 : 153).

 

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #4 on: August 01, 2014, 05:59:32 PM »
This from Card. Billot is good, too:
Quote
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule. So the heresy of material heretics is not imputable as sin and indeed it is not necessarily incompatible with that supernatural faith which is the beginning and root of all justification. For they may explicitly believe the principal articles, and believe the others, though not explicitly, yet implicitly, through their disposition of mind and good will to adhere to whatever is sufficiently proposed to them as having been revealed by God. In fact they can still belong to the body of the Church by desire and fulfil the other conditions necessary for salvation. Nonetheless, as to their actual incorporation in the visible Church of Christ, which is our present subject, our thesis makes no distinction between formal and material heretics, understanding everything in accordance with the notion of material heresy just given, which indeed is the only true and genuine one. For, if you understand by the expression material heretic one who, while professing subjection to the Church's Magisterium in matters of faith, nevertheless still denies something defined by the Church because he did not know it was defined, or, by the same token, holds an opinion opposed to Catholic doctrine because he falsely thinks that the Church teaches it, it would be quite absurd to place material heretics outside the body of the true Church; but on this understanding the legitimate use of the expression would be entirely perverted. For a material sin is said to exist only when what belongs to the nature of the sin takes place materially, but without advertence or deliberate will. But the nature of heresy consists in withdrawal from the rule of the ecclesiastical Magisterium and this does not take place in the case mentioned [of someone who is resolved to believe all that the Church teaches but makes a mistake as to what her teaching consists in], since this is a simple error of fact concerning what the rule dictates. And therefore there is no scope for heresy, even materially.

(Cardinal Louis Billot S.J., De Ecclesia Christi, 4th edition, pp.289-290.  Translated by John S. Daly.)

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #5 on: August 01, 2014, 06:05:06 PM »
Who moved this thread to "The Sedevacantist Thesis" subforum? I thought I posted it in "The Sacred Sciences" subforum since it doesn't directly pertain to sedevacantism and it requires "serious, semi-scholarly discussions on theology and philosophy." The most we can conclude is that it's uncertain whether John Paul II et al. can be considered true popes, and that assumes we've conclusively shown them to be material heretics. Thus it's at most sededoubtist, not sedevacantist.
« Last Edit: August 01, 2014, 06:07:44 PM by Geremia »
 

Offline Norwich24

 • Vizekorporal
 • **
 • Posts: 154
 • Religion: Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #6 on: August 01, 2014, 08:01:34 PM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
 

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #7 on: August 01, 2014, 09:00:09 PM »
Very interesting and helpful source. I'd never come across it.
Fraghi's dissertation is excellent.

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #8 on: August 01, 2014, 09:19:37 PM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
Does Van Noort say one way or another about what Card. Billot calls "simple error of fact concerning what the rule dictates"?

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #9 on: August 01, 2014, 09:50:31 PM »
Fraghi also quotes St. Robert Bellarmine and Suarez views on Church membership:
Quote from: St. Robert, De Ecclesia Milit., III, c 4 (Fraghi p. 66)
Praeterea character non proprie unit hominem cum capite, sed est signum potestatis et unionis cuiusdam, et ideo in inferno illo signo cognoscentur qui fuerunt membra Christi. Quod autem non uniat patet: nam non unit exterius cum sit res invisibilis: nec interius cum non sit actus nec habitus operativus. Divus Thomas primam unionem internam ponit in fide.

Moreover, the [baptismal] character does not itself unit a man with the head, but it is a sign of a certain power and union, and so in hell by that sign they who were members of Christ may be known. But what may not unite is clear: for it [the baptismal character] does not unite externally since it is an invisible thing: nor internally since it is not an action or operative habit. Saint Thomas places the first union [to the Body of Christ] in faith.
Quote from: Suarez, De Fide, disp. 9, Sect. 1, n. 5. (Fraghi p. 60)
Omnes qui fidem habent, Ecclesiae membra sunt, omnes vero qui illa carent, extra Ecclesiam constituuntur.

All who have the faith are members of the Church, but those who lack [the faith] are placed outside the Church.
« Last Edit: August 01, 2014, 09:59:40 PM by Geremia »
 

Offline Norwich24

 • Vizekorporal
 • **
 • Posts: 154
 • Religion: Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #10 on: August 01, 2014, 11:35:17 PM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
Does Van Noort say one way or another about what Card. Billot calls "simple error of fact concerning what the rule dictates"?

The key is the distinction between those "whom the authority of the Church is sufficiently known" and those "who have chosen another rule," which refers to those who are not Catholics. 

 

Offline Geremia

 • Feldwebel
 • ***
 • Posts: 3743
 • Thanked: 1201 times
  • St. Isidore e-book library
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #11 on: August 02, 2014, 12:18:39 AM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
Does Van Noort say one way or another about what Card. Billot calls "simple error of fact concerning what the rule dictates"?

The key is the distinction between those "whom the authority of the Church is sufficiently known" and those "who have chosen another rule," which refers to those who are not Catholics.
Perhaps Van Noort just doesn't mention error explicitly because the context is heresy, not error.

Although, as Fraghi says above, St. Augustine seems to use "error" in a different sense than simply an incorrect conclusion drawn from true premises:
Quote
St. Augustine distinguishes between heretics who defend error "pertinaciously with animosity," and the others who are in error "without animosity:" the latter are not among true heretics, i.e., they are not reputed among formal heretics, although they are not "of our communion."

Offline Non Nobis

 • Why are you fearful?
 • Mary Garden
 • Hauptmann
 • ****
 • Posts: 5407
 • Thanked: 4453 times
 • Religion: Roman Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #12 on: August 02, 2014, 01:34:22 AM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
Does Van Noort say one way or another about what Card. Billot calls "simple error of fact concerning what the rule dictates"?

The key is the distinction between those "whom the authority of the Church is sufficiently known" and those "who have chosen another rule," which refers to those who are not Catholics.

What of a baptized Catholic child (past the age of reason) who, when he is learning (or later), is sometimes in explicit error (say about the Assumption) out of ignorance or bad memory etc?  I would think his mistake would be material error; but does that make him a material heretic?  His error is a "simple error of fact". He follows the Church as his guiding light (even if through his parents).  I assume he would  still be in the Church?

It seems the same could be asked about practicing Catholic adults as they learn and forget and re-learn points of their faith.  They make material  errors, but if they are of good will, and the Church is their guiding light, at what point  do they become material heretics, and more importantly when are they out of the Church?
« Last Edit: August 02, 2014, 01:55:02 AM by Non Nobis »
[Matthew 8:26]  And Jesus saith to them: Why are you fearful, O ye of little faith? Then rising up he commanded the winds, and the sea, and there came a great calm.

[Job  38:1-5]  Then the Lord answered Job out of a whirlwind, and said: [2] Who is this that wrappeth up sentences in unskillful words? [3] Gird up thy loins like a man: I will ask thee, and answer thou me. [4] Where wast thou when I laid up the foundations of the earth? tell me if thou hast understanding. [5] Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?

Jesus, Mary, I love Thee! Save souls!
 

Offline Gardener

 • St. Joseph's Workbench
 • Hauptmann
 • ****
 • Posts: 9466
 • Thanked: 7779 times
 • Religion: Catholic
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #13 on: August 02, 2014, 02:08:54 AM »
Quote from: Billot
Heretics are divided into formal and material. Formal heretics are those to whom the authority of the Church is sufficiently known; while material heretics are those who, being in invincible ignorance of the Church herself, in good faith choose some other guiding rule.

This seems to contradict Van Noort, because Van Noort suggests Catholics simply in error can be material heretics.
Does Van Noort say one way or another about what Card. Billot calls "simple error of fact concerning what the rule dictates"?

The key is the distinction between those "whom the authority of the Church is sufficiently known" and those "who have chosen another rule," which refers to those who are not Catholics.

What of a baptized Catholic child (past the age of reason) who, when he is learning (or later), is sometimes in explicit error (say about the Assumption) out of ignorance or bad memory etc?  I would think his mistake would be material error; but does that make him a material heretic?  His error is a "simple error of fact". He follows the Church as his guiding light (even if through his parents).  I assume he would  still be in the Church?

It seems the same could be asked about practicing Catholic adults as they learn and forget and re-learn points of their faith.  They make material  errors, but if they are of good will, and the Church is their guiding light, at what point  do they become material heretics, and more importantly when are they out of the Church?

This is why this topic seems problematic to me. It becomes a problem of the intelligentsia rather than being as little children. As if we didn't have enough to worry about for the issue of salvation, now we have to wonder if not being smart enough, or not knowing enough, is gonna condemn us?

Man alive.
The Modern Attack will not tolerate us. It will attempt to
destroy us. Nor can we tolerate it. We must attempt to destroy it as being the fully equipped and ardent enemy of the Truth by which men live. The duel is to the death.” - Hilaire Belloc, The Great Heresies
 

Offline FatherCekada

 • Vizekorporal
 • **
 • Posts: 240
 • Thanked: 54 times
Re: Material Heretics Might Not Be Members of the Church
« Reply #14 on: August 02, 2014, 08:52:54 AM »
This is why this topic seems problematic to me. It becomes a problem of the intelligentsia rather than being as little children. As if we didn't have enough to worry about for the issue of salvation, now we have to wonder if not being smart enough, or not knowing enough, is gonna condemn us?

Man alive.

If a passage from someone like Van Noort seems intimidating, remember that as a theologian he is merely trying to draw out all the logical conclusions from what God has revealed and what Catholics are therefore supposed to believe.

The basic principle, though, is one any Catholic can understand: to be a member of the Church, you need baptism and faith. If you publicly deny or doubt an article of the faith, you take yourself outside the Church.

Simple people who possess only a rudimentary understanding of Catholic doctrine often know more than enough to distinguish truth from error and even come up with astonishingly profound insights -- a phenomenon I've seen time and again during my life as a priest.